статут

Статут Покрета Светло

На основу чл.78. и чл. 12. Закона о удружењима (Службени лист РС 51/09),чл.19.  У складу са одредбама чл.11. и 12. Закона о удружењима на оснивачкој скупштини одржаној дана 04.11.2018. у Београду,усвојен је :

С Т А Т У Т

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНАПОКРЕТИ СВЕТЛО

Област остваривања циљева

Члан 1.

УДРУЖЕЊЕ ПОКРЕТИ СВЕТЛО ”, (у даљем тексту: Удружење), je добровољно, невладино и непрофитабилно удружење грађана, основано на неодређено време ,ради остваривања циљева у области културног и економског развоја.

Циљеви удружења

Члан 2.

Циљеви удружења су: окупљање грађана из земље и расејања ради едукације грађана и остваривања циљева у области унапређења живота и рада како економског тако и културног развоја ,грађани Републике Србије.

Члан 3.

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:

1) окупља и организује стручњаке из друштвених области на изради програма за сталну едукацију грађана у земљи и расејању.

2) окупља и организује стручњаке здравствене и социјалне политике на изради унапређења социјалне и здравствене заштите у друштву.

3) окупља и организује економске стручњаке на изради програма едукације и промовисања домаћих економских потенцијала за развој и бољитак свих грађана Србије и расејања.

4) окупља и организује уметничку размену писаца,сликара,режије у земљи и иностранству.

5) формирање интерниих фондова за стипендирање младих талената.

6) залагање за окупљање стручњака из расејања и њихово укључивање у програм заједничких циљева.

7) објављивање часописа,публикација,брошура и сличних издања у циљу информисања чланства и јавности о оствареним циљевима Удружења.

8) предлагање чланова Удружења за друштвена,стручна и друга признања.

9) Удружење сарађује са свим другим удружењима,успоставља сарадњу у земљи и иностранству у циљу размене искустава,знања у обликусеминара,конференција,саветовања и публикације.

Члан 4.

Назив удружења је :,, ПОКРЕТИ СВЕТЛО’’.

Сраћени назив је :,,СВЕТЛО’’.

Удружење има седиште у Београду, ул.краља Александра бр.17.

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије, као и у расејању.

 Услови и начин учлањивања и престанка чланства

 Члан 5.

Члан удружења  може бити свако које прихвата циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења.Члан Удружења може бити свако честито,морално,некопромитовано и неосуђивано лице.Чланови удружења могу да буду и друга удружења грађана и покрета који прихвате Статут Покрета  ,који ради у духу Етичких принципа покрета.

Члан 6.

Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријааве.

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању.

Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана,непоштовању одредаба овог статута или нарушавања угледа Удружења.

Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина,на образложени предлог Управног одбора.

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

Права обавезе и одговорност чланства

Члан.7.

 Члан Удружења има право да:

1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења-

2) непосредно учествује у одлучивању на  Скупштини,као и преко органа Удружења;

3) бира и буде биран у органе Удружења;

4) буде благовремено и потпуно информисан ораду и активностима Удружења.

Члан је дужан да:

1) активно доприноси остваривању циљева Удружења;

2) учествује, у складу саинтересовањем, у активностима Удружења;

3) плаћа чланарину;

4) обавља и друге послове које му повери Управни одбор.

Унутрашња организација

Члан  8.

Органи Удружења су Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор.Функцију заступника врши изабрани члан ,од стране Председника Управног одбора ,а у његовом одсуству заменик Председника Управног одбора.

Члан 9.

Скупштину Удужења чине сви његови чланови.

Скупштина се редовно састаје једном годишње.Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова скупштине.Иницатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Седницу скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда.

Скупштина:

1) доноси план и програм рада;

2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута;

3) усваја друге опште акте Удружења;

4) бира и разрешава чланове Управног одбора;

5) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;

6) разматра и усваја финансијски план и извештај;

7) одлучује о статусним променама и престанку рада удружења;

8) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

Члан 10.

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева Удружења који су утврђени овим Статутом.

Управни одбор има пет чланова.Мандат чланова Управног одбора траје четри године и могу се поново бирати на исту функцију.

Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика председника.

Члан 11.

Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и може да изабере члана Управног одбора као финансијског налогодавца тј.заступника.

Заменик председника је овлашћен да, у одсуству председника управног одбора, заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.

Члан 12.

Управни одбор:

1) руководи радом Удружења;

2) организује редовно обављање делатности Удружења;

3) поверава посебне послове појединим члановима  Удружења;

4) доноси финансијске одлуке;

5) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и по потреби, одређује посебног заступника удружења за тај поступак;

6)  одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други органи Удружења.

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова , а одлуке доноси већином гласова својих чланова.

Члан 13.

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.

Надзорни одбор контролише и друге неправилности ,противно законом и без одлагања, обавештава Управни одбор.

Надзорни одбор има три члана, кога бира Управни одбор.Мандат чланова траје четири године и могу бити поново бирани 

Остваривање јавности рада

Члан 14.

Рад Удружења је јаван.

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења,непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.

Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на седници скупштине удружења.

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима

Члан 15.

Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.

Удружење може да ступа у савезе удружења и приступи међународним удружењима, о чему одлуку доноси Управни Одбор, апотврђује Скупштина.

Удружење може да оснива своје Подручне јединице ,Одборе на територији Републике Србије о чему одлуку доноси Управни одбор Удружења.

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима

Члан 16.

Средства за рад Удружења се обезбеђују из чланарине, добровољних прилога чланова Удружења, правних и физичких лица,донација, легата, поклона, финансијских субвенција, камате на улоге, закупнине и других извора у складу са Законом.

Удружење може прибављати средства и од котизације за семинаре и друге облике образовања у областима у којима остварује своје циљеве, ,као и од продаје својих публикација, и од других облика сродних консултантских делатности.

Члан 17.

Удружење има свој текући динарски и девизни рачун.                 

Престанак рада удружења      

Члан 18

Удружење престаје са тадом одлуком Скупштине,кад престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

Поступање са имовином удружења у случају престанка рада

Члан 19.

Удружење престаје са радом одлуком Управног Одбора;а потврдом Скупштине Удружења, кад престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним  Законом.

Председник Удружења   је дужан да у року од 15 дана од дана престанка рада Удружења о томе извести надлежни орган код кога се води Регистар удружења грађана.

У случају престанка рада Удружења, прималац имовине Удружења биће недобитно правно лице које има исте или сличне циљеве, а које ће бити именовано одлуком Скупштине.

Изглед и садржина печата

Члан 20.

Удружење има печат округлог обилика,пречника 3 цм са исписаним текстом :  Удружење “ ПОКРЕТИ СВЕТЛО” Београд. Штамбиљ Удружења је правоугаоног облика са текстом : УДРУЖЕЊЕ ,,ПОКРЕТИ СВЕТЛО,, Београд,ул.Краља Александра бр.17.

ЛОГО Удружења ,са леве стране пламен црвене боје,,,ПОКРЕТИ СВЕТЛО,,плаве боје а позадина бела ,триколор заставе Србије.

 Члан 21.

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Члан 22.

Овај Статут ступа на снагу наредног дана од дана усвајања на седници Скупштине Удружења.

Председавајући Скупштине

Проф. др. Мила Алечковић

у Београду,

дана: 04.11.2018.год

Close Menu