НОВИ КОНЦЕПТ – Напуштање наметнутог неолибералног концепта и примена економског концепта ослањања на сопствене националне ресурсе и знања наших стручњака из земље и расејања,

ЕКОНОМСКИ ЦИЉЕВИ – Ефикасна привреда, повећање производње, раст извоза, супституција увоза, потпуна запосленост и рационално управљање националним ресурсима,

ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА – Развојна, са предузећем као носиоцем привредног развоја и обезбезбеђивање услова за развој предузетништва, пуне запослености и двоцифрене стопе привредног раста. Економску политику спроводи Влада националног спаса,

ПРЕСЕК СТАЊА – Направити у року од 15 дана пресек реалног стања за читаву државу : буџета, финансија, дугова, имовине и искоришћености капацитета,

ПРАВОСУЂЕ – Системска реформа правосуђа, које ће постати ефикасније, смањити суђења на шест месеци, увођење пропорционалних казни, реформа тужилаштва, задатак правосуђа је да створи услове за убрзани привредни препород државе и да одбрани закон и институције од самовоље политике,

УШТЕДЕ – План уштеда на свим нивиома власти у држави морају да обезбеде да се државни новац рационално користи, да се смањи број људи који су на буџету државе и да се парама пореских обвезника домаћински управља. Јавна потрошња се смањује на 25% БДП. Државна порошња ће се електронски пратити савкога дана од старне грађана и сви расходи ће бити видљиви и изложени контроли грађана,

ПОКРЕТАЊЕ ДОМАЋЕ ПРОИЗВОДЊЕ – Економска политика Валде и Народне банке Србије биће усмерена на покретање домаће производње, привредног развоја и обезбеђивања двоцифрене стопе раста, јер је то једини начин да се повећа животни стандард грађана и да већина грађана изађу из садашњег сиромаштва,

КОНТРОЛА РАДА ВЛАСТИ – Уводи се свакодневна електронска контрола рада власти на свим нивоима у држави и грађани могу да прате преко мобилних телефона извршење донетих планова, остваривање производње и све трошкове који се праве у држави,

ПОРЕСКА ПОЛИТИКА – Смањивање свих пореза и доприноса, укидање такса, приреза и накнада на привреду и грађане, увођење прогресивног синтетичког пореза, увођење пореза на добит банака од 15% и увођење екстра пореза на кич, шунд и луксузну потрошњу,

НАРОДНА БАНКА – Нова кредитно-монетрана политика за подршку раста домаће производње, извоза, запошљавања и супституције увоза. Смањивање референтне каматне стопе на 1% и свих камата, укидање обавезне резерве и омогућавање банкама да 1,1 милијарди евра у обавезној резерви пласирају привреди по каматној стопи од 3% годишње. Смањује се број запослених у НБС са 2.200 на 200 службеника,

НЕЛИКВИДНОСТ – У року од 90 дана решава се неликвидност система обавезним мултикомпезацијама, отписом надуваних дугова, претварањем дугова у акцијски капитал и обавезом државе да исплати привреди и грађанима све доспеле обавезе,

ПЛАЋАЊЕ ДРЖАВЕ – Држава се обавезује да сва настала плаћања измирује у року од 3 радна дана,

РОК НАПЛАТЕ – Утврђује се рок наплате насталих обавеза свих учесника на тржишту у року од 15 радних дана и меница постаје основни инструмент наплате доспелих обавеза, која се наплаћује у року од 7 радних дана,

ФИНАНСИЈСКА ДИСЦИПЛИНА – Уводи се у Привредном суду Одељење за принудну наплату које ради 24 сата и које омогућава брзу наплату или откуп доспелих обавеза,

СРЕДСТВА НА ЖИРО РАЧУНУ БАНАКА – Омогућава се банкама и привредним субјектима да своја дневна слободна средства на жиро рачунима могу пласирати преко Народне банке Србије, Тржиште новца, држави по камати од 3% годишње,

ДЕВИЗНЕ РЕЗЕРВЕ – НБС ставља 8,5 милијарди евра девизних средстава, од укупног износа од 11,3 милијарди евра, у функцију ликвидности финансијског система према плану Владе и НБС,

ДЕВИЗНА ШТЕДЊА – Држава и НБС гарантује  девизну штедњу у државним банкама и банкама које су у већинском власништву државе и води економску и монетрану политику у правцу привлачења слободних новчаних средстава наших људи из расејања и са светских тржишта,

ВАЛУТНА КЛАУЗУКА – Укида се валутна клаузула за све уговоре грађана и врши се нови обрачун у динарима за узете кредите од банака,

РАЗВОЈНА И ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА – оснивају се две државне банке РАЗВОЈНА БАНКА и ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА за подршку убрзаном привредном развоју и привлачењу инвестиција у Србију,

БЛОК ЧЕЈН ТЕХНОЛОГИЈА – Уводи се блок чеј технологија у области платног промета и читаве државне управе,

ФИНАНСИЈСКА СЛОБОДНА ЗОНА – Отвара се у центру Београда финансијска слободна зона за трансфере страних банака и корпорација са порезом од 1% од висине извршеног промета,

ПЛАТНИ ПРОМЕТ – Сва плаћања између привредних субјеката могу да се врше слободно у динарима, валутама или злату, сви кредитни аранжмани у држави су у динарима,

ДЕВИЗНИ КУРС – Слободно формирање девизног курса на девизном тржишту, НБС ће спречавати шпекулације на финансисјком тржишту и водиће политику реалног курса динара,

БЕОГРАДСКА БЕРЗА – Развој Београдске берзе, подрша развоју акционарских друштава и стварање моћне Балканске берзе робе, акције и валута,

БУЏЕТ –Смањивање свих буџетских расхода у првој години за 20% и остваривање уштеда у буџету од 2 милијарди евра,

ЗАДУЖИВАЊА – Забрана сваког даљег задуживања државе или издавања гаранције и ослањање на сопствне неискоришћене ресурсе за привредни развој,

РЕПРОГРАМ СПОЉНИХ ДУГОВА – Договор са страним повериоцима о репрограму дугова на основу реалног Плана развоја Србије за период 2019-2024,

ЗАКОНИ – Укидање свих закона, уредби, прописа и подзаконских аката који су у супротности са радом државне управе и слободне тржишне економије, доношење нових либералних закона,

ЗАКОН О ПОРЕКЛУ КАПИТАЛА – Закон о пореклу капитала за све јавне личности, политичаре и привреднике од 1990 -2018 и Закон о конфискацији имовине која је настала на привилегијама и монополском положају у периоду 1990-2018,

ЗАКОН О РЕВИЗИЈИ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ – Закон о ревизији стечаја, Закон о ревизији докапитализације, Закон о ревизији реструктурирања И Закон о заштити интереса мањинских акционара и надокнаде насталих штета мањинским акционарима, подизање кривичних пријава за све који су учествовали у пљачкању државн имовине и имовине акционара,

ПРИВАТИЗАЦИЈА – Држава постаје већински власник у свим компанијама које раде на националним ресурсима, док мањински власници могу постати држављани Србије, компаније из Србије или грађани и компаније из света,

РЕСТИТУЦИЈА – Завршити реституцију и обештетити  власнике кроз враћања у натури, понудити другу државну имовину, акције успешних државних компанија или мешовит модел,

АГРАРНА РЕФОРМА – Повећавање улагања у аграр из буџета на 15%, запошљавање 4.000 младих аграрних стручњака, засејати 4,6 милиона ха обрадиве површине, привлачење старних инвестиција кроз мешовите компаније, подизање примарне производње и прерађивачког сектора са циљем да се оствари извоз у аграру 100 милијарди евра, отварањем српских продајних мрежа и ресторана на страним тржиштима,

СЕЛО И СЕОСКИ ТУРИЗАМ – Развојним планом 2019-2029 зауставити даље уништавање села, изградња инфраструктуре, повољни државни кредити и субвенције за све који живе на селу и за све који се враћају на села, смањивање пореза и ослобађање државних намета за предузећа која се отварају на селима, оснивања задруга и кооператива, обавезан откуп, удруживање у извозу, брендирање домаћих производа и развој сеоског туризма, отварање зимских и летњих кампова учење и тренинзи, стицање знања и вештина за омладину из земље и расејања,

ЗЕМЉИШТЕ – Забрана продаје обрадивог земљишта старнцима,

МИНЕРАЛНО БЛАГО –  Забрана продаје минералног блага странцима, поништавање свих досадашњих концесија и права на експлоатацију, доношење Закона о минералном благу које се може да експлоатише само уз већинско власништво државе и према страатешком плану о коришћењеу природних ресурса државе,

IT СЕКТОР – Подршка развоју IT сектору кроз ослобађања од пореза у првих три године оснивања компанија, пружање могућности да се користе слободни капацитети државе, повољни кредити за младе стручњаке и стамбени кредити из државне банке,

ЕНЕРГЕТСКИ СЕКТОР – Нови концепт у енергетској политици, рационализација рада ЕПС-а, спречавања крађа и расипања, увођење у производњу свих обновљивих извора енергије, увођење обавезне рециклаже на свим државним нивоима власти, енергетском ефикасношћу смањити зависност државе од увозних енергената и државне инвестиције на енергетским ресурсима у Русији, Казакстану и Африци,

ЗДРАВСТВО И ЗДРАВСТВЕНИ ТУРИЗАМ – Претварање здравства и здравственог туризма у профитабилну грану, темељна измена организације здравствене службе, повећавање плата медицинском особљу до нивоа европских просечних плата у здравству, рационализације здравствене мреже и уштеде у трошењу здравственог динара, комплатна дигитализација и увођење блок чејн технологије у здравству, пружање конкурентних  здравствених услуга странцима, развој бањског туризма и коришћење свих топлотних минералних извора за потребе лечења,

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА – Сви држављани Србије имају бесплатну основну здравствену заштиту и омогућава се грађанима да преко приватних и државних осигурања побољшају своје здравствене услуге,

ОБРАЗОВАЊЕ – Образовни систем је бесплатан за све ученике и студенте који редовно испуњавају своје обавезе, повећавање плата свим који раде у образовним институцијама од вртића до факултета, увођење дуалног образовања, стипендирање талентованих ученика и студента, организовање едукација и тренинга свих грађана преко медија и укључивање у привредни препород државе, избацивање из наставе свих ЛГБТ уџбеника, ревалоризација државних факултета, преиспитивање свих диплома и доктората политичара,

НАУКА – Повећавање издвајања за науку, стварање нових научних фондова, повезивање научних института са привредом и инвестирање државе и приватног капитала у нове научне пројекте,

МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА – Развојна банка омогућава повољне кредите за производна предузећа, подршка државе развоју малих и средњих предузећа, смањивање пореза и свих захватања, могућност бесплатног коришћења државних ресурса и помоћ при извозу,

ТУРИЗАМ – Држава улаже у обнову националног и културног блага: древне србске цивилизације Лепенски вир, Винча, Старчево, прве писмености, градње, металургије и културе, античких и римских србских вредности, ранохришћанске и средњевековне уметности, манастира, обичаја и историјских знаменитих догађаја. Посебно се подижу модерни научни градови за обележавање рада Руђера Бошковића, Николе Тесле, Михајла Пупина, Милутина Миланковића, Милеве и Милоша Марић, Косте Стојановића и других србских научника. Велика маркетиншка кампања у свету за промоцију србске цивилизације и културе, привлачење великог броја туриста и комерцијализација тог улагања, подршка повољним кредитима приватном капиталу који улаже у туризам,

ПРОНАЛАЗАШТВО – Оснива се Институт за развој који ће објединити све проналазаче у земљи и расејању, који ће обезбедити финансирање домаће памети, заштиту патената и израду пилот пројеката, као и примену патената у проиводњи, њихову продају и реализацију на тржишту,

СУБВЕНЦИЈЕ – Укида се субвенционисање свих страних компанија и субвенционишу се само домаће компаније, предузетници и стари занати,

СИВА ЕКОНОМИЈА – Сузбијање сиве економије је могуће једино малим порезима, либералним законима и строгом контролом примене донесених закона,

ШТЕТНИ УГОВОРИ – Преиспитати и поништити све штетне уговоре за државу, прогласити их неважећим, објавити у јавности и подићи кривичне пријаве према свима који су склапали штетне уговоре,

ДРЖАВНА УПРАВА – Потпуни прелазак рада државне управе на блок чејн технологију, стварање минималне, ефикасне и добро плаћене државне управе. Забрана партијског запошљавања и запошљавање преко отворених јавних конкурса на основу стручних референци,

АГЕНЦИЈЕ – Укидање већине непотребних Агенција и прекавлификација више запослених за рад у привреди, новчане уштеде преусмерити на покретање производње,

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА – Пресек стања свих јавних предузећа у року од 7 радних дана, процена вредности капитала јавних предузећа, финансијска анализа и анализа запослености, приватизација тако да 51% буде у власништву државе и локалне самоуправе, док ће преостали капитал бити понуђен преко Београдске берзе да се прода грађанима из земље и расејања, домаћим компанијама и странцима, израда стратегије развоја сваког јавног предузећа,

ЗАПОШЉАВАЊЕ – Новим економским програмом Влада националног спаса је дужна да запосли и преквалификује у Србији 3,4 милиона људи и  они постају главна полуга убрзаног привредног развоја,

ЗАКОН О РАДУ – Доноси се нови закон о раду, којим се штите угрожена људска и радна права запослених, који развија тржиште радне снаге и којим се, истовремено, омогућава послодавцу да брже може да отпушта радника и да радник, у истом дану када је отпуштен, добије државну помоћ све до тренутка док не пронађе друго запослење,

ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ – Држава организује преквалификације за све оне који остану без посла у државним службама, сви незапослени имају обезбеђене минималне плате, социјално и здравствено осигурање и  обавезни су да иду на обуке, тренинге и стицање вештина за рад на слободном тржишту, те на тај начин држава смањје број људи који примају плату из буџета у корист људи који послују на тржишту и уплаћују порезе у буџет,

НЕЗАПОСЛЕНОСТ – Развојном, инвестиционом и кредитно-монетарном политиком Влада националног спаса ће покренути привредни раст и неће бити незапослених у држави, односно биће незапослени само они који су на прекавлификацијама и чекају своје место на тржишту радне снаге,

РАСЕЈАЊЕ – Знање, информације, пословни контакти, радна култура и финансисјки капитал наших људи у расејању ће бити пресудно важни за наш брзи привредни препород. Држава ће ослоботити од пореза на 5  (пет) година све наше људе из расејања који буду свој капитал улагали у производњу и запошљавање радника,

ДИПЛОМАТСКА СЛУЖБА – Драстична рационализација дипломатске мреже по свету и укључивање наших људи из расејања у дипломатску службу, тако да држава има што мања издвајања за одржавање основне диполатске мреже,

ПЕНЗИОНЕРИ – Надокнада свим пензионерима незаконски одузетих пензија, раст пензија према стопи привредног раста, укључивање пензионера као саветника у привредни препород, јачање Пензионог фонда и пребацивање у Пензиони фонд свих објеката који су финансирани из тог фонда, те довођење професионалних менаџера који ће управљати тим Пензионим фондом,

МЛАДИ – Обука младих људи  на државним програмима за стицање нових знања и вештина за пословање на тржиштима у временима кризе и рецесије, стипендирање талентованих и предузимљивих младих људи у земљи и иностранству, одобравање повољних кредита за отпочињање приватног бизниса, одобравање стамбених кредита и бескаматних кредита за оснивање породице, укључивање младих у привредни препород државе,

ПРИРОДНИ ПРИРАШТАЈ – Помоћ младим брачним паровима, повољни стамбени и породични кредити, новчана помоћ за свако дете, помоћ трудницама, предност при запошљавању у државним службама, субвенције породицама са више деце и бесплатни вртићи за породице са више деце,

ИНВАЛИДИ – Заштитне мере за 700.000 инвалида, обезбеђивање лекова, помагала и помоћи за угрожене и укључивање у прогреме привредног препорода државе, ради свеобухватне социјализације у друштву,

СТАРИ – Подршка отварању државних и приватних старачких домова, повољни кредити, смањени порези и доприноси, организовање службе за помоћ старима, субвенционисање лекова, пелена и хране за старе у домовима и на кућним негама,

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА – Заштита свих грађана који не могу да раде, искорењивање просјачења, глади, бескућништва у друштву и обезбеђивање здравствене и социјалне заштите за све сиромашне и укључивање сиромашних у програме привредног препорода државе. Увођење независних родитељских тела за контролу рада социјалних центара, укидање хранитељства и обнова класичног метода трајног усвајање деце без старосне границе, реструктурација пеналног система доживотне робије за продавце деце,

ФОНД ЗА ОБЕШТЕЋЕЊЕ ЖРТАВА НАСИЉА – Оснива се Фонд који ће обештетити све жртве насиља финансијским средствима из буџета, узимањем имовине стечене криминалом, приходима од уговора од осигурања и средства од примене начела опортунитета,

КУЛТУРА – Повећање издвајања за културу на 5% БДП и подршка пројектима од националног значаја.

Close Menu