Проф. др СЛОБОДАН КОМАЗЕЦ

Највећи српски макроекономски и монетарни сручњак.

Професор др СЛОБОДАН КОМАЗЕЦ је дипломирао на Економском факултету у Београду, магистрирао на Економском факултету у Скопљу из подручја Монетарно-кредитних проблема на тему „Ефекти кредитно-монетарне политике пословне банке“, и докторирао на Економском факултету у Београду на тему „Теоријски основи каматне стопе у кредитном систему Југославије“. Докторирао је и магистрирао из подручја монетарне и финансијске економије и банкарства. Редовни је професор универзитета. Годинама је предавао на Правном факултету у Сплиту предмет Наука о финансијама и Економском факултету предмет Савремене економске теорије и предмет Теорија и политика привредног развоја.

Као универзитетски професор предавао је на готово свим југословенским универзитетима и то следеће дисциплине на постдипломским студијама економских и правних факултета: Монетарна стратерија; Финансирање привредног развоја; Монетарна теорија и савремене концепције новца и кредита; Финансијска тржишта; Међународни економски односи; Теорија инфлације; Банкарски менаџмент; Монетарни менаџмент; Берзе и финансијска тржишта, Макроекономија и финансирање развоја; Међународни финансијски менаџмент.
На додипломским студијама на економским факултетима, вишим економским школама и високим војним академијама предавао је следеће дисциплине:

 

Савремене економске теорије;
Теорија и политика економског развоја;
Политичка економија;
Макроекономија;
Финансије и финансијско право;
Основе макроекономске политике и привредни развој;
Теорија и политика међународне трговине;
Привредни развој;
Међународне финансије;
Монетарна економија;
Банкарство;
Финансијско и девизно пословање;
Монетарне и јавне финансије;
Финансијске институције и тржишта;
Финансијски менаџмент;
Монетарна економија и банкарсгво;
Јавне финансије;
Пословна политика банака.

До сада је уз педагошки рад, објавио преко 900 радова у домаћим и страним часописима и публикацијама. Проф. Комазец је међу објављеним радовима самостално или у коауторству објавио преко 70 књига, студија, пројеката и уџбеника за факултете и више школе у земљи.

Проф. Комазец је био низ година члан:
Савезног економског савета Југославије;
члан Економског савета владе Србије;
члан Научног друштва Савеза економиста Југославије;
члан Савета СПП Југославије и
члан Академије економских наука.

Истовремено је био и главни уредник часописа:
ПОГЛЕДИ – Сплит,
члан Издавачког савета ФИНАНСИЈА,
члан уредништва часописа ПРИВРЕДА ДАЛМАЦИЈЕ – Сплит,
часописа КОМУНА – Београд и
ГОДИШЊАКА ПРАВНОГ ФАКУЛГЕТА – Сплит.

Добитник је награде града Сплита за научни рад.

У руковођењу високошколским институцијама проф. Комазец је био:
директор (председник Пословодног одбора) Правног факултета у Сплиту;
помоћник директора Више економске школе у Сплиту;
директор Више пословне школе у Београду.

Изабран је за звање научни саветник у Институту економских наука Београд.

Др Слободан Комазец је био руководилац (директор) и истраживач у неколико пројеката савезног значаја у Југославији. Због великог значаја и актуелности и данас, али и у следећој фази развоја треба истакнути следеће:

1) Централна банка у новим условима тржишне економије (НБЈ,1992.),
2) Деформације монетарних токова и правци усавршавања монетарно- финансијског управљања (НБЈ,1995),
3) Платни промет у монетарном, финансијском, контролном и информационом систему Југославије (СПП, 1996),
4) Капитал, финансијска снага, ефикасност и правци трансформације банкарства Југославије (СПП, 1996),
5) Неликвидност привреде – узроци, последице и могућност отклањања (СПК Југославије, 1998).

Преко 12 година радио је као руководилац у неколико великих пословних банака Југославије, у којима је стекао практична искуства у функционисању и пословној политици банака.

Close Menu